Zespół TIO

Do naszego zespołu należą docentki z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i odpowiednim wykształceniem.
Wszystkie docentki są migrantkami.

Zespół TIO
K.Köhnke-Sondowska, A. Cwalina,  E.Kuban, A.Stengel, N. Nujic und N.Kurun

 

Koncepcja TIO e.V.

TIO e.V. powstało w Kilonii w roku 1984 jako stowarzyszenie służące dobru powszechnemu.
Celem naszego stowarzyszenia jest kulturalne i socjalne wspieranie wszystkich migrantek bez wzgȩdu na pochodzenie, wiek, religiȩ czy polityczne poglądy.
TIO dąży do poprawy sytuacji życiowej migrantek. Na płaszczyźnie społecznej zabiegamy przede wszystkim o poprawȩ prawa samostanowienia kobiet i dziewczyn oraz ich integracjȩ.
Publicznie reprezentujemy socjalne i polityczne interesy migrantek w celu poprawy ich życiowej sytuacji i dążymy do tego, aby społeczeństo stało siȩ pod wzglȩdem interkulturalnym bardziej otwarte.
Otwartość, stronniczość wzglȩdem kobiet, tolerancja, demokratyczny współudział i społeczna odpowiedzialność są podstawowym sektorem pracy TIO e.V.

Realizacja tych celów możliwa jest dziȩki naszym ofertom, które zmieniają siȩ w zależności od potrzeby i rozwoju.
Cechą charakterystyczną pracy w TIO e.V. jest jej różnorodność. Jej głównymi punktami są jednakże edukacja i porady oraz praca publiczna i współpraca z innymi instytucjami.

TIO jest członkiem związku promującego ideȩ parytetu (Der Paritätische Wohlfahrtsverband). Ponadto współpracujemy z innymi związkami, organizacjami, instytucjami. Owa współpraca odbywa siȩ przede wszystkim na dwóch płaszczyznach: z instytucjami w zakresie migracyjnym (porady i edukacja) oraz z organizacjami zajmującymi siȩ problemami typowo kobiecymi.
Praca w TIO jest finansowana poprzez publiczne zapomogi, składki członkowskie, datki oraz opłaty za usługi. Wewnȩtrzne i zewnȩtrzne kontrole gwarantują prawnie poprawne i odpowienie zarządzanie pieniȩdzmi. Stałe kontrole rozwoju jakości zapewniają wysoki poziom naszej oferty.
Nasze stowarzyszenie zatrudnia świadomie kobiety z pochodzeniem migracyjnym, które doświadczyły problemów związanych z emigracją i wiarygodnie reprezentują nasze klientki.
TIO oferuje telefoniczne i osobiste porady i wsparcie we wszystkich życiowych sytuacjach migrantek. Dążymy przede wszystkim do tego, aby migrantki nie bały siȩ aktywnie uczestniczyć w ich życiu, co jest czȩsto związane z uczuciem bezsilności i apatii. Zachȩcamy do samodzielnego działania, przekonujemy, by reflektować nad własnymi potrzebami i zainteresowaniami i przejmować w życiu inicjatywȩ, co czȩsto kłóci siȩ z patriarchalnymi tradycjami krajów, z których migrantki pochodzą.
Dobry stosunek i zaufanie do doradczyni, którą cechuje interkulturalna kompetencja, odgrywają w tym procesie ważną rolȩ.
Możliwość konsultacji w jȩzyku ojczystym jak i doświadczenie doradczyni gwarantują poczucie bezpieczeństwa, akceptacji oraz bliskości.

Działania edukacyjne umożliwiają migrantkom, które dążą do odpowiedzialności oraz uporania siȩ z codziennymi problemami, szansȩ zintegrowania siȩ z tutejszym społeczeństwem. W zależności od grupy docelowej oraz potrzeb migrantek oferujemy odpowienie kursy, aby uzupełnić luki w ich wykształceniu.
Ponadto oferujemy na miejscu opiekȩ nad dziećmi do lat trzech. W ten sposób umożliwiamy również matkom małych dzieci, które znajdują siȩ czȩsto z tego powodu w niekorzystnym położeniu, udział w naszych kursach.
Nasz zespół składa siȩ z zatrudnionych na pełnym etacie oraz na umowȩ zlecenie docentek i doradczyń, których cechami są kompetencja, zdolność dostosowania siȩ, motywacja, interkulturalna kompetencja oraz wieloletnie doświadczenie. Ponadto jesteśmy migrantkami, co pozytywnie wpływa na naszą pracȩ na wszystkich płaszczyznach.
TIO nie jest wyłącznie punktem spotkań lecz także miejscem, w którym codziennie doświadczamy kulturalnych różnorodności.
Ideą naszej pracy jest „Gelungenes Lernen“ – „Udana nauka“.
Uczestniczki naszych kursów uczą siȩ na własną odpowiedzialność i niezależnie, w celu rozwijania wiedzy i umiejȩtności. W ten sposób nabierają odwagi i motywacji do dalszej nauki.

Definicja udanej nauki:
TIO oferuje ramy udanej nauki, tworząc dla kobiet możliwości spotykania siȩ.
Cotygodniowe śniadania dla kobiet umożliwiają wymianȩ poglądów i dyskusje miȩdzy kobietami z różnych krȩgów kulturalnych na poszczególne, przez migrantki wybrane tematy. Poprzez wymianȩ informacji oraz sposobów  zawierania nowych kontaktów możliwe są wspólny rozwój i kształcenie strategii radzenia sobie z życiem codziennym. Migrantki wzajemnie siȩ wspierają i uczą siȩ jedna od drugiej.
Inną możliwością jest korzystanie jednego z pomieszczeń do np. samozorganizowanych spotkań oraz nauki korzystania z komputerów i internetu.
Migrantki uczą siȩ wspólnie i rozwijają zainteresowanie tematymi dotąd nieznanymi. Nauka jest dla nas udana, kiedy kobiety, które chcą siȩ rozwijać, potrafią zastosować wyuczone zachowania w życiu codziennym i w ten sposób zintegrować siȩ ze społeczeństwem.

Definicja poszczególnych dziedzin jȩzykowych:

Ogólna definicja:
Europejski system opisu kształcenia językowego definiuje i określa cele nauki.
Nauka jȩzyka jest udana, gdy uczniowie porozumiewają siȩ chȩtnie w danym jȩzyku, potrafią zastosować wyuczone reguły i słownictwo i w ten sposób wykazać samodzielność w życiu codziennym.

Kursy integracyjne dla kobiet oferowane przez Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF):
Uczestniczki kursu osiągnȩły według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego  poziom średniozaawansowany B1 po 600 wzglȩdnie 900 godzinach lekcyjnych.
Otrzymany certyfikat jest rezultatem pozytywnego udziału w egzaminie.
Podczas kursu orientacyjnego trwającego 60 godzin lekcyjnych uczestniczki zapoznały siȩ z najistotniejszymi strukturami  niemieckiego społeczeństwa.